ย้ายทะเบียนบ้าน ขั้นตอนและข้อควรรู้

ย้ายทะเบียนบ้าน

การย้ายทะเบียนบ้านเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการย้ายไปยังที่อยู่ใหม่หรือการย้ายกลับไปยังที่อยู่เดิม การย้ายทะเบียนบ้านมีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบถ้วนเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้านและข้อควรรู้ต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ย้ายทะเบียนบ้าน จำเป็นหรือไม่?

การย้ายทะเบียนบ้านที่หลายคนอาจสงสัยว่าเป็นเรื่องจำเป็นหรือไม่ คำตอบคือ ไม่จำเป็นต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้านหลังใหม่เสมอไป เว้นแต่คุณมีเหตุผลเฉพาะเจาะจง เช่น การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในเขตนั้น หรือการประหยัดภาษีธุรกิจจากการขายบ้านหรือคอนโดในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น คุณสามารถปล่อยให้ทะเบียนบ้านว่างได้โดยไม่ต้องมีใครย้ายเข้า

การย้ายทะเบียนบ้านเข้าเขตที่อยู่ใหม่ยังมีความสำคัญในแง่ของสิทธิ์และประโยชน์หลายประการ เช่น การได้รับการรักษาพยาบาลในเขตที่อยู่ใหม่ สิทธิ์ในการเลือกตั้ง และการใช้เอกสารราชการสำหรับการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ที่ควรได้และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์ ควรทำเรื่องย้ายทะเบียนบ้านให้เรียบร้อย

ทะเบียนบ้าน

การย้ายเข้า-ออกทะเบียนบ้าน

การย้ายทะเบียนบ้านเป็นกระบวนการที่สำคัญซึ่งต้องมีการเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด หากละเลยการแจ้งย้ายภายในเวลาที่กำหนด อาจต้องเสียค่าปรับได้ บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการย้ายทะเบียนบ้านทั้งสำหรับการย้ายออกจากบ้านหลังเดิมและการย้ายเข้าไปยังบ้านหลังใหม่

การย้ายออกจากทะเบียนบ้านหลังเดิม

การย้ายทะเบียนบ้านออกจากบ้านหลังเดิมจำเป็นต้องดำเนินการแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทะเบียนบ้านภายใน 15 วันหลังจากที่ได้ย้ายออกเรียบร้อย หากไม่ดำเนินการตามกำหนดอาจถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ขั้นตอนการย้ายออก

 • เจ้าบ้านหรือผู้ร่วมอาศัยยื่นชุดเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ทะเบียนบ้านในเขตที่อยู่เดิม
 • รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเพื่อยืนยันการย้ายออกจากทะเบียนบ้าน
 • เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมเอกสารสำหรับขั้นตอนถัดไป

การย้ายเข้าไปยังทะเบียนบ้านหลังใหม่

การย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปยังบ้านหลังใหม่จำเป็นต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทะเบียนบ้านภายใน 15 วันหลังจากที่ได้ย้ายเข้าเรียบร้อย หากไม่ดำเนินการตามกำหนดอาจถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ขั้นตอนการย้ายเข้า

 • เจ้าบ้านหรือผู้ร่วมอาศัยยื่นชุดเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ในเขตเดียวกับบ้านใหม่ที่ต้องการย้ายเข้า
 • รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเพื่อยืนยันการย้ายเข้า
 • เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมเอกสารเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านใหม่ลงในระบบ

การย้ายเข้า-ออกทะเบียนบ้านต้องแจ้งภายในกี่วัน?

ไม่ว่าจะเป็นการย้ายเข้า-ออกหรือการย้ายปลายทาง เจ้าบ้านต้องแจ้งย้ายไปยังที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตของพื้นที่ที่จะย้ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้ายเข้าหรือย้ายออก หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการปรับตามกฎหมาย ดังนี้

 • การแจ้งหรือขอที่พ้นกำหนดเวลาไม่เกินหกเดือน คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 30 บาท
 • การแจ้งหรือขอที่พ้นกำหนดเวลาเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท
 • การแจ้งหรือขอที่พ้นกำหนดเวลาเกินหนึ่งปี คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มจากข้อ 2 แต่ต้องไม่เกิน 500 บาท เศษของเดือนถ้าเกินสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน

ดังนั้น เมื่อคุณย้ายเข้าบ้านใหม่แล้ว ควรรีบไปดำเนินการให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น

เอกสารย้ายทะเบียนบ้าน

เอกสารที่ต้องเตรียมในการย้ายทะเบียนบ้านมีอะไรบ้าง?

หากต้องการย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้านหลังใหม่ เจ้าของบ้านจำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้

1. เอกสารกรรมสิทธิ์ในบ้าน

สัญญาซื้อขายบ้าน หรือโฉนดที่ดินที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้น หากยังไม่ได้ชำระเงินเต็มจำนวน อาจได้รับสัญญาจำนองแทนโฉนดตัวจริง

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าของบ้าน
 • ทะเบียนบ้านเล่มจริงของบ้านหลังเดิม
 • สำเนาทะเบียนบ้านเดิม จำนวน 2 ฉบับ
 • ค่าธรรมเนียม 20 บาท

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้นำไปยื่นที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น เช่น ที่ว่าการอำเภอ หรือเทศบาล เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หากเรียบร้อย จะมอบสำเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานกลับคืนให้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ย้ายทะเบียนบ้านไม่ใช่เจ้าของบ้าน จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • บัตรประชาชนของผู้แจ้งย้าย
 • บัตรประชาชนของเจ้าของบ้านปลายทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้านปลายทาง
 • หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้า (หากเจ้าของบ้านไม่สามารถไปด้วยตนเอง)
 • หนังสือมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่

ขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้าน

1. เตรียมเอกสารที่จำเป็น

การย้ายทะเบียนบ้านต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้าย
 • ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน
 • หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน (ในกรณีที่ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของผู้อื่น)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

2. ติดต่อสำนักงานเขตหรืออำเภอ

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้ติดต่อสำนักงานเขตหรืออำเภอที่คุณต้องการย้ายเข้าไปอยู่ โดยสามารถตรวจสอบที่ตั้งและเวลาทำการของสำนักงานเขตหรืออำเภอได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

3. กรอกแบบฟอร์มการย้ายทะเบียนบ้าน

ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มการย้ายทะเบียนบ้าน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ใหม่ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ยื่นเอกสารและแบบฟอร์ม

หลังจากกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น ให้ยื่นเอกสารและแบบฟอร์มทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่คุณกรอก หากทุกอย่างถูกต้องและครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการย้ายทะเบียนบ้านให้คุณ

5. รับเอกสารยืนยันการย้ายทะเบียนบ้าน

เมื่อการย้ายทะเบียนบ้านเสร็จสิ้น คุณจะได้รับเอกสารยืนยันการย้ายทะเบียนบ้าน ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่าคุณได้ย้ายทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว

บทสรุป

การย้ายทะเบียนบ้านเป็นกระบวนการที่สำคัญและมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและการติดต่อสำนักงานเขตหรืออำเภอที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้การย้ายทะเบียนบ้านเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว นอกจากนี้ การย้ายทะเบียนบ้านให้เป็นปัจจุบันยังมีประโยชน์มากมาย เช่น การรับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานราชการ การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง และการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ

การย้ายทะเบียนบ้านอาจดูเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แต่หากคุณเตรียมตัวและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง การย้ายทะเบียนบ้านจะเป็นเรื่องที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณสามารถดำเนินการย้ายทะเบียนบ้านได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ทะเบียนบ้าน
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา