วิธี ขอทะเบียนบ้านใหม่ เอกสารที่ต้องเตรียมไปสำนักทะเบียน

ขอทะเบียนบ้านใหม่

หากต้องการทำการ ขอทะเบียนบ้านใหม่ สามารถทำได้ที่สำนักงานทะเบียนบ้านในพื้นที่ที่ท่านต้องการอยู่ โดยต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้ไว้ก่อน

 • สำเนาทะเบียนบ้านเดิมของท่าน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนของท่าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบแจ้งหนี้น้ำ, ไฟฟ้า หรือโทรศัพท์ที่มีที่อยู่ของท่าน (ถ้ามี)

หลังจากนั้น ท่านต้องไปยื่นเอกสารเหล่านี้ที่สำนักงานทะเบียนบ้าน โดยจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยแนะนำวิธีการทำการขอทะเบียนบ้านใหม่และตรวจสอบเอกสารของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ หลังจากนั้น ท่านต้องรอรับหนังสือแจ้งผลการขอทะเบียนบ้านใหม่จากสำนักงานทะเบียนบ้าน ซึ่งในกรณีที่ของท่านผ่านการอนุมัติ สามารถรับทะเบียนบ้านใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

ทะเบียนบ้านคือ

ทะเบียนบ้าน คือ เอกสารที่นายทะเบียนออกให้กับบ้านแต่ละหลังเมื่อมีการปลูกสร้างบ้านใหม่หรือรื้อถอนบ้าน ซึ่งในเอกสารจะแสดงข้อมูลเลขรหัสประจำบ้านหรือเลขที่บ้าน รายการผู้อยู่อาศัยทั้งหมด โดยเจ้าบ้านจะต้องแจ้งเรื่องภายใน 15 วัน หลังสร้างบ้านแล้วเสร็จ หากไม่ดำเนินการจะถือว่ามีโทษ และปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ในกรณีที่มีการแจ้งย้ายเข้าหรือย้ายออก เจ้าบ้านจะต้องทำเรื่องภายใน 15 วัน ตั้งแต่มีการย้ายออก หากไม่ดำเนินการจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการย้ายที่อยู่สามารถแจ้งย้ายเรื่องปลายทางอัตโนมัติได้ โดยไปยื่นเรื่องด้วยตนเองที่สำนักทะเบียน

ทั้งนี้ เจ้าบ้าน คือ หัวหน้าครอบครัวในบ้านหลังนั้น อาจจะครอบครองในฐานะเจ้าของบ้าน ผู้เช่าบ้าน หรืออื่น ๆ ทำหน้าที่แจ้งเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ได้แก่ แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งการย้ายเข้า-ออก และแจ้งการปลูกสร้างบ้านใหม่หรือรื้อถอน โดยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหรือไม่ก็ได้ แต่เมื่อไรก็ตามที่เจ้าบ้านไม่สามารถทำหน้าที่เองได้ เช่น เจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย หรือหายสาบสูญ ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้านและดำเนินการแทน

ประเภทของทะเบียนบ้าน

ประเภทของทะเบียนบ้านปัจจุบันมีดังนี้

 1. ทะเบียนบ้านเดิม – เป็นทะเบียนบ้านที่ออกให้กับบุคคลซึ่งมีการย้ายถิ่นฐานหรือที่อยู่ใหม่ โดยจะแสดงที่อยู่เดิมและที่อยู่ปัจจุบันของบุคคลนั้น
 2. ทะเบียนบ้านใหม่ – เป็นทะเบียนบ้านที่ออกให้กับบุคคลที่ต้องการขอทะเบียนบ้านใหม่ โดยจะแสดงเฉพาะที่อยู่ปัจจุบันของบุคคลนั้น
 3. ทะเบียนบ้านชั่วคราว – เป็นทะเบียนบ้านที่ออกให้กับบุคคลที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแน่นอน หรืออาศัยชั่วคราว เช่น พนักงานที่มาทำงานในพื้นที่ใหม่ หรือนักเรียนที่มาเรียนในต่างจังหวัด
 4. ทะเบียนบ้านเจ้าของธุรกิจ – เป็นทะเบียนบ้านที่ออกให้กับบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือบุคคลที่มีสถานที่ประกอบกิจการ โดยจะแสดงที่อยู่ของสถานที่ประกอบกิจการนั้น ๆ
 5. ทะเบียนบ้านสำหรับต่างชาติ – เป็นทะเบียนบ้านที่ออกให้กับบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยจะแสดงที่อยู่ปัจจุบันของบุคคลนั้น ๆ
ข้อควรรู้ในการขอทะเบียนบ้าน

ข้อควรรู้ในการขอทะเบียนบ้าน

การขอทะเบียนบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญในการย้ายถิ่นฐานหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ซึ่งทำได้โดยมีขั้นตอนและเอกสารต่างๆ ดังนี้

1. ขั้นตอนการขอทะเบียนบ้าน

 • เข้าไปยื่นคำขอทะเบียนบ้านที่สำนักงานทะเบียน หรือเข้าไปขอทะเบียนบ้านที่เทศบาลหรือสำนักงานเขตตรวจคนเข้าเมืองใกล้บ้าน
 • กรอกแบบฟอร์มขอทะเบียนบ้าน และยื่นเอกสารประกอบการขอทะเบียนบ้าน

2. เอกสารที่ต้องใช้ในการขอทะเบียนบ้าน

 • บัตรประชาชนของผู้ขอทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนบ้านของที่อยู่เดิม (กรณีย้ายถิ่นฐาน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

3. เงื่อนไขการขอทะเบียนบ้าน

 • ต้องมีสัญชาติไทยหรือได้รับสิทธิ์การอยู่ในประเทศไทยตามกฎหมาย
 • ต้องมีที่อยู่อาศัยแน่นอน และอยู่ในเขตอำเภอที่ยื่นคำขอทะเบียนบ้าน

4. เวลาในการขอทะเบียนบ้าน

 • เวลาในการขอทะเบียนบ้านจะขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่สำนักงานทะเบียนหรือเทศบาลหรือสำนักงานเขตตรวจคนเข้าเมืองเปิดให้บริการ

5. ค่าธรรมเนียม

 • การขอทะเบียนบ้านไม่มีค่าธรรมเนียม

6. ระยะเวลาในการออกทะเบียนบ้าน

 • หลังจากยื่นคำขอทะเบียนบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 7-14 วันทำการ ในการออกทะเบียนบ้าน

ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อสงสัยในการขอทะเบียนบ้าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานทะเบียน หรือเทศบาลหรือสำนักงานเขตตรวจคนเข้าเมืองใกล้บ้าน อาจจะเจอ งูไม่มีพิษ ควรระมัดระวัง โดยจะต้องนำเอกสารประกอบการมาด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาหรือช่วยแนะนำให้ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

ขอเลขที่บ้าน ขอทะเบียนบ้านใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอทะเบียนบ้านมีดังนี้

1. เอกสารทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านสำเร็จรูป ที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อบต.

2. ใบอนุญาตก่อสร้างหรือหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน ถ้ามี

3. โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง

4. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน

5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งขอทะเบียนบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

หนังสือมอบอำนาจ จะใช้ในกรณีที่เจ้าของบ้านไม่สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอบ้านเลขที่หรือทะเบียนบ้านด้วยตัวเอง และมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการยื่นเรื่องขอทะเบียนบ้านแทนตน โดยจะมีเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน พร้อมลงกำกับสำเนาถูกต้องในเอกสารสำคัญอย่างละ 1 ชุด ซึ่งใช้ประกอบในหนังสือมอบอำนาจ รายละเอียดในเอกสารหนังสือมอบอำนาจ จะต้องมีพยานบุคคล จำนวน 2 คน ลงชื่อรับทราบ เพื่อเป็นพยานในการมอบอำนาจ

7. รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวาของตัวบ้าน

เป็นเอกสารหลักที่ต้องใช้ในการขอทะเบียนบ้าน โดยสำหรับเอกสารที่ไม่มีการออกโดยหน่วยงานราชการ หรือไม่ได้รับการรับรองเป็นเอกสารถูกต้องจากหน่วยงานราชการ จะต้องมีการรับรองสำเนาเอกสารและ/หรือเอกสารต้นฉบับ ด้วยหนังสือรับรองจากผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งต้องอยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับการยอมรับตามกฎหมาย เช่น ทนายความ ผู้สอบบัญชี หรือผู้ให้บริการที่มีสถานะเป็นเจ้าพนักงานรัฐบาล เป็นต้น

การขอทะเบียนบ้านมีขั้นตอนการทำอย่างไร

การขอทะเบียนบ้านจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้นำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านเดิม (ถ้ามี) หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักทะเบียนแต่ละที่ระบุไว้ เพื่อยื่นขอบ้านเลขที่และทะเบียนบ้านใหม่ ณ สำนักทะเบียนในพื้นที่ปลูกสร้าง โดยอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดของสำนักงานทะเบียนแต่ละที่

2. หลังจากนำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยื่นที่สำนักทะเบียนแล้ว นายทะเบียนจะตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ โดยอาจติดต่อกลับไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอหากพบข้อผิดพลาดหรือขาดหายของเอกสารบางอย่าง

3. หากเอกสารถูกต้องตามกฎหมายแล้ว นายทะเบียนจะออกบ้านเลขที่ให้แก่ผู้ยื่นคำขอ พร้อมกับจัดทำสมุดทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารเหล่านี้จะต้องเก็บไว้รักษาไว้ดี ๆ เนื่องจากจะใช้ในการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือทำการโอนกรรมสิทธิ์ในภายหลัง

4. ส่งมอบทะเบียนบ้านให้แก่เจ้าของบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจในการรับได้ทันทีหลังจากทำการ        

การขอทะเบียนบ้านออนไลน์ทำได้อย่างไร

การขอทะเบียนบ้านออนไลน์ สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

 • ดาวน์โหลดแอป DOPA ผ่าน App Store สำหรับ iOS และ Play Store สำหรับ Android
 • นำบัตรประชาชนของท่านไปยื่นเรื่องกับนายทะเบียนด้วยตัวเองที่สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด เพื่อยืนยันตัวตนผ่านลายนิ้วมือและใบหน้า และรับรหัสผ่าน (PIN) สำหรับใช้ในการเข้าใช้งานแอปฯ
 • เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนจะตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของท่านก่อนเข้าสู่แอปฯ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกใช้บริการต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ
 • โดยขอแนะนำให้ท่านติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานทะเบียน และอัพเดทแอปฯ เพื่อทำการแจ้งขอทะเบียนบ้านออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจในการใช้บริการของรัฐบาล

ทะเบียนบ้านเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องมีในบ้านทุกหลังเกิดปลวกกัดทะเบียนบ้าน อาจจะต้องหาวิธี กำจัดปลวกราคา หลังการสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพราะเป็นหลักฐานในการแสดงว่าเรามีสถานที่อยู่อาศัยจริง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เมื่อต้องติดต่อหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนด้วยกันอีกด้วย ดังนั้นถ้าหากไม่รู้ว่าจะต้องใช้เอกสารอะไร หรือต้องไปยื่นเรื่องที่ไหน สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาได้ ซึ่งสำหรับการเตรียมตัวก่อนทำทะเบียนบ้าน สามารถใช้ช่องทางออนไลน์เช่น ทะเบียนบ้านดิจิทัล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำรายการได้

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา