ค่ารังวัดที่ดิน สิ่งที่ต้องรู้เมื่อต้องการแบ่งแยกที่ดินสำหรับขาย

ค่ารังวัดที่ดิน

การรังวัดที่ดิน คือสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกรรมซื้อ-ขายที่ดิน ซึ่งจำเป็นต้องทำการตรวจสอบอย่างถูกต้องจากโฉนดที่ดิน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หากไม่ทำการตรวจสอบอย่างรอบคอบ อาจเกิดปัญหารังวัดที่ดินไม่ตรงตามโฉนดที่ทำให้เกิดความสับสนและปัญหาในการถือครองที่ดิน อาจทำให้มีผลกระทบต่อสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน ดังนั้น การทำการรังวัดที่ดินเป็นการป้องกันและรักษาสิทธิ์ที่ดินของเราได้ดีที่สุด หรือการที่หลายคนครอบครองที่ดินขนาดใหญ่บางครั้งอาจไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือทิ้งไว้โดยไม่ทำอะไร เช่น ที่ดินมรดกหรือที่ดินที่ซื้อมาแล้วไม่ได้นำไปใช้ เนื่องจากไม่ต้องการเสียภาษีที่ดินหรือต้องใช้เงินในการดูแลรักษา จึงเกิดความคิดที่จะแบ่งแยกที่ดินออกเป็นส่วน ๆ เพื่อขายบางส่วนแทนที่จะขายทั้งหมด หรือทำให้กระบวนการขายที่ดินเป็นไปได้ง่ายขึ้น

หากคุณต้องการทำการรังวัดที่ดินและยังไม่ทราบค่ารังวัดที่ดินหรือขั้นตอนที่ถูกต้อง ควรเริ่มต้นจากการหาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ดินแผนที่ หรือ สำนักงานที่ดินและทรัพย์สิน ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการรังวัด เรื่องราคาการรังวัดที่ดินอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่และบริการที่ได้รับ เพื่อให้ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ารังวัดที่ดินแพงไหม และเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการทำการรังวัดที่ดินอย่างถูกต้องและมั่นใจ

การรังวัดที่ดิน คือ อะไร?

เมื่อท่านต้องการรังวัดที่ดิน ท่านจะต้องขอให้เจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินมาทำการตรวจสอบหลักเขตที่ดิน และยืนยันขนาดและแนวเขตของที่ดินในโฉนด โดยการวัดระยะ ปักเขต และการคำนวณ เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งและแนวเขตของที่ดินนั้น ๆ ท่านจะได้รับข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับที่ดินที่ท่านครอบครอง

การรังวัดที่ดินมีความสำคัญมาก ๆ แม้จะมีโฉนดที่ดินที่ได้รับการยืนยันแล้ว แต่หากไม่มีการรังวัดที่ดินอย่างเป็นระบบ โฉนดนั้นก็อาจกลายเป็นโฉนดเลื่อนลอยคลาดเคลื่อนไปได้ เนื่องจากการรังวัดที่ดินช่วยในการยืนยันว่าหลักหมุดและอาณาเขตที่ดินยังคงอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมหรือไม่

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ที่ดิน

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนแบ่งแยกที่ดิน

 • กำหนดจุดประสงค์ ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการแบ่งแยกที่ดิน ควรกำหนดว่าทำเพื่อวัตถุประสงค์ใด อาจเป็นการแบ่งขายที่ดิน หรือแบ่งให้กับสมาชิกครอบครัว หรือแม้กระทั่งเพื่อการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
 • ก่อนการแบ่งแยก ควรวางแผนเพื่อกำหนดว่าจะแบ่งที่ดินออกเป็นแบบไหน เพื่อให้น่าสนใจและสามารถทำกำไรได้มากที่สุด เช่น คิดด้านใดที่ติดถนนหรือทิศทางลมที่เป็นที่น่าสนใจ
 • เตรียมเอกสาร เมื่อวางแผนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดต่อกับทางราชการรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจในการดำเนินการ
 • เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ควรเดินทางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดิน เพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้อาจต้องใช้เวลาในการรอดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการแบ่งแยกที่ดินต้องจ่ายเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการแบ่งแยกที่ดินด้วยฮวงจุ้ยบ้านเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน และมีรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องตรวจสอบค่ารังวัดที่ดินอย่างละเอียด เพื่อให้คุณเข้าใจง่าย จึงได้จัดเตรียมรายละเอียดต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ กับหน่วยงานรังวัด สำหรับที่ดินไม่เกิน 20 ไร่ คิดเป็น 30 บาทต่อแปลง และเพิ่ม 2 บาทต่อไร่สำหรับที่ดินที่เกิน 20 ไร่
 • ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวน หรือการตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับการทำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ รายแปลง แปลงละ 30 บาท รายวัน วันละ 30 บาท ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ดิน แปลงละ 30 บาท ค่าคำนวณเนื้อที่แปลงละ 30 บาท ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท
 • ค่าธรรมเนียมออกโฉนด สำหรับที่ดินไม่เกิน 20 ไร่ คิดเป็น 50 บาทต่อแปลง และเพิ่ม 2 บาทต่อไร่สำหรับที่ดินที่เกิน 20 ไร่
 • ค่าบริการรังวัดที่เกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดิน ค่าบริการรังวัดแปลงละ 40 บาท ค่าบริการรังวัดรายวันที่มีการรังวัดทุกวัน แปลงละ 40 บาท ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ดิน แปลงละ 30 บาท ค่าคำนวณพื้นที่หรือการตรวจสอบขอบเขตแปลง แปลงละ 30 บาท และค่าจับระยะทาง แปลงละ 10 บาท
 • ค่าบริการรังวัดที่เกี่ยวข้องกับเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าคำขอบริการ แปลงละ 5 บาท ค่ามอบอำนาจ แปลงละ 20 บาท ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 10 บาท และค่าหลักเขต หลักละ 15 บาท
 • ค่าบริการรังวัดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานรังวัด โดยมีค่าพาหนะตามประกาศของกระทรวง ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเหมาจ่ายตามประกาศของกระทรวง ค่าประกันสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องที่หรือผู้แทนที่ไปร่วมงานรังวัด คนละ 50 บาทต่อวัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้รับเหมาจ่าย แบบละ 100 บาท
ค่าใช้จ่าย ค่ารังวัดที่ดิน

การคิดค่ารังวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน

การคำนวณค่าบริการรังวัดที่ดิน และค่ารังวัดที่ดินจ่ายตอนไหน ต้องพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ซึ่งอ้างถึงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมรังวัด เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท

2. ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)

3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 100 บาท ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ วันละ 50 บาท ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 800 บาท ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 200 บาท หรือ 250 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)

4. ค่ารังวัดที่ดินตามเกณฑ์กำหนด 

 • ไม่เกิน 5 ไร่ 1 วันทำการ ไม่เกิน 1,950 บาท
 • ไม่เกิน 15 ไร่ 2 วันทำการ ไม่เกิน 3,750 บาท
 • ไม่เกิน 30 ไร่ 3 วันทำการ ไม่เกิน 5,550 บาท
 • ไม่เกิน 50 ไร่ 4 วันทำการ ไม่เกิน 7,350 บาท
 • ไม่เกิน 100 ไร่ 5 วันทำการ ไม่เกิน 9,150 บาท
 • ไม่เกิน 150 ไร่ 6 วันทำการ ไม่เกิน 10,950 บาท
 • เกิน 150 ไร่ 7 วันทำการ ไม่เกิน 12,750 บาท

แบ่งที่ดินต้องติดต่อหน่วยงานไหน

การแบ่งแยกที่ดินมีขั้นตอนที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก หากต้องการดำเนินการนี้ คุณจำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานหลักที่คุณต้องติดต่อคือสำนักงานที่ดินประจำอำเภอที่ดินตั้งอยู่ นอกจากนี้ คุณต้องแจ้งคำร้องที่จะประสงค์แบ่งแยกที่ดินที่ฝ่ายทะเบียนการแบ่งแยกที่ดิน มีการประสานงานกับหน่วยงานรังวัดที่ดินเช่าบ้าน คอนโดเพื่อดำเนินการตรวจสอบ เป็นหน่วยงานย่อยภายใน และมักจะตั้งทำการในสถานที่เดียวกันกับสำนักงานที่ดินสามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ โดยไม่ซับซ้อนมาก แต่ควรเตรียมตัวและเอกสารให้ครบถ้วนล่วงหน้า เพื่อให้กระบวนการดำเนินไปได้รวดเร็วและสะดวก

บทสรุป 

การแบ่งแยกที่ดินสำหรับการขายเป็นขั้นตอนที่ต้องการความรู้และการวางแผนอย่างดี เพื่อให้การลงทุนในที่ดินนั้น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ควรทราบเมื่อคุณมีแผนที่ที่จะแบ่งแยกที่ดินเพื่อขายด้วยการรู้ค่ารังวัดที่ดินและการวางแผนอย่างรอบคอบ คุณจะสามารถทำให้การลงทุนของคุณมีผลสำเร็จและมีความมั่นใจในการขายที่ดินของคุณ

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ที่ดิน
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา