นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร ต้องทำอะไรบ้าง?

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “เรียลเตอร์” เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน หรือโรงงาน นายหน้าจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้การทำธุรกรรมราบรื่นและเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

 1. การหาลูกค้า นายหน้าจะต้องพยายามหาลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาริมทรัพย์มาว่าจ้าง ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การใช้เครือข่ายทางสังคม และการบอกต่อแนะนำปากต่อปาก
 2. การประเมินราคา นายหน้าจะต้องประเมินมูลค่าหรือราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากข้อมูลการซื้อขายในตลาด สภาพทรัพย์สิน และปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ
 3. การนำเสนอและเจรจาต่อรอง นายหน้าต้องนำเสนอข้อมูลอสังหาริมทรัพย์อย่างละเอียดถูกต้องแก่ลูกค้า และเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน ให้เกิดความพึงพอใจแก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
 4. การจัดทำเอกสารสัญญา เมื่อการเจรจาต่อรองลุล่วงแล้ว นายหน้าต้องจัดเตรียมเอกสารสัญญาซื้อขายให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และชำระเงิน
 5. การบริการหลังการขาย งานของนายหน้าไม่ได้สิ้นสุดเมื่อทำการซื้อขายเสร็จสิ้นแล้ว แต่ต้องให้คำแนะนำและบริการแก่ลูกค้าต่อไป เช่น การบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ การชำระภาษี เป็นต้น

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ดีควรมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย การเงิน การตลาด และการประเมินราคา รวมถึงทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง บริหารความสัมพันธ์ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เนื่องจากงานในอาชีพนี้จะเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนจำนวนมหาศาล นายหน้าจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกให้การทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

สอบนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ยากไหม

การสอบเพื่อขอใบอนุญาตเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ถือว่ายากพอสมควร เนื่องจากมีเนื้อหาที่ต้องศึกษาค่อนข้างกว้างและครอบคลุมหลายด้าน ดังนี้

 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย การจำนอง การจำนำ คำมั่นสัญญาจะซื้อจะขาย
  • พระราชบัญญัตินายหน้า พ.ศ. 2522
  • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
  • กฎหมายผังเมือง กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 2. ความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
  • การคำนวณภาษีธุรกิจเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีอากรแสตมป์
  • การคำนวณดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญา
  • การวิเคราะห์งบการเงิน หลักการให้สินเชื่อ
 3. ความรู้ด้านการตลาดและการบริหาร
  • การวิเคราะห์ตลาดและสังคม
  • หลักการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • การบริหารจัดการและการบริการลูกค้า
 4. ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์และวิศวกรรมโยธา
  • ความรู้พื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
  • การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
  • ระบบสาธารณูปโภคและการบำรุงรักษา
 5. จรรยาบรรณวิชาชีพ

เนื่องจากข้อสอบจะครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชา ผู้สอบจึงต้องใช้เวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจค่อนข้างมาก อีกทั้งการสอบบางข้อยังมีการสอบปฏิบัติจริงด้วย จึงถือเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยากสำหรับผู้ที่ขาดการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม หากผู้สอบได้เตรียมตัวศึกษาหาความรู้อย่างจริงจัง มีความตั้งใจและฝึกฝนเป็นอย่างดี โอกาสที่จะผ่านการสอบก็ยังมีอยู่ไม่น้อย

การเริ่มต้นเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ศึกษาและสอบใบอนุญาต ต้องศึกษาหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และสอบผ่านเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลักสูตรจะครอบคลุมความรู้ด้านกฎหมาย การเงิน การตลาด และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. เลือกบริษัทที่จะร่วมงานด้วย หลังจากได้ใบอนุญาตแล้ว สามารถเลือกที่จะเป็นนายหน้าอิสระ หรือเข้าร่วมงานกับบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ โดยบริษัทจะช่วยสนับสนุนด้านการตลาด ระบบฐานข้อมูล และเครือข่ายลูกค้า
 3. หาประสบการณ์จากพี่เลี้ยง สำหรับนายหน้าใหม่ บริษัทมักจะมีระบบพี่เลี้ยงคอยสอนงานและถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อให้เรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างละเอียด เช่นวิธีการหาลูกค้า เทคนิคการเสนอขาย และการเจรจาต่อรอง
 4. สร้างเครือข่ายและฐานลูกค้า หลังจากผ่านการฝึกงานแล้ว นายหน้าต้องสร้างเครือข่ายและฐานลูกค้าของตนเอง ด้วยการแนะนำตัวกับผู้คนรอบข้าง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การทำการตลาดและประชาสัมพันธ์
 5. พัฒนาทักษะการขาย ต้องพัฒนาทักษะด้านการขายและการบริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งในส่วนของกลยุทธ์การตลาด การประเมินราคา และเทคนิคการเจรจาต่อรอง
 6. สร้างชื่อเสียงและผลงาน นายหน้าต้องตั้งใจทำงานเพื่อสร้างชื่อเสียงและผลงานให้กับตนเอง เมื่อประสบความสำเร็จก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพดีขึ้น

การเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่น ทักษะการสื่อสาร การสร้างเครือข่าย และจรรยาบรรณวิชาชีพของแต่ละคน ผู้ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้โอกาสที่จะก้าวหน้าจะสูงกว่าคนอื่น ๆ

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ต้องจบอะไร

สำหรับการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่จะดีกว่าหากจบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ การตลาด กฎหมาย หรือสถาปัตยกรรม เนื่องจากจะช่วยให้มีพื้นฐานความรู้ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้จบสาขาดังกล่าว ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมและฝึกฝนทักษะที่จำเป็นได้ และการติดตั้งกล้องวงจรปิดก็ช่วยรักษาความปลอดภัยให้คอนโดหรือบ้านได้

ตัวอย่างสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่

 1. สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือการตลาด เพื่อให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการและกลยุทธ์การตลาด
 2. สาขากฎหมาย เพื่อให้มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น พ.ร.บ.นายหน้า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 3. สาขาการเงิน การบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ด้านการวิเคราะห์การเงิน การคำนวณราคาที่ดิน ภาษี ฯลฯ
 4. สาขาสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา หรือสิ่งแวดล้อมเมือง ให้มีความรู้ด้านรูปแบบอาคาร การก่อสร้าง การผังเมือง
 5. สาขาการสื่อสารมวลชน เพื่อให้มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง

นอกจากวุฒิการศึกษาแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และสอบผ่านเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายด้วย ไม่ว่าจะจบการศึกษาสาขาใด ก็สามารถประกอบอาชีพนี้ได้ หากมีความรู้ความสามารถและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะได้รับเงินตอนไหน

การรับเงินสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์สามารถขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ขนาดและประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการซื้อ-ขาย ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ และข้อตกลงทางการเงินระหว่างนายหน้าและลูกค้า เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องพิจารณาชุดของข้อมูลเหล่านี้ก่อนที่จะสามารถระบุได้เวลาที่นายหน้าจะได้รับเงิน และต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับคอนกรีตพิมพ์ลายด้วย

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา