จุดธูป 2 ดอกหมายถึงอะไร ทำความเข้าใจให้ดีก่อนไหว้

จุดธูป 2 ดอก

ธูป เป็นเครื่องหอมที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือกันมา โดยมักจะใช้คู่กับเทียนในการบูชา ซึ่งเป็นการไหว้สิ่งที่เราเชื่อว่ามีคุณค่าและเป็นสิ่งสำคัญ การจุดธูปมีความสำคัญในการไหว้บูชาของไทย โดยหลายครั้งจะต้องจุดธูปตามจำนวนที่เหมาะสมกับการไหว้บูชาแต่ประเภท การจุดธูปตามจำนวนที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากมีความเชื่อที่ว่าหากจำนวนธูปผิด อาจมีผลกระทบต่อการไหว้บูชาที่ไม่ดี การจุดธูปเป็นการบูชาที่พบได้ทั่วไปในสถานที่สำคัญและมีป้ายบอกไว้ หรือมีผู้คอยแนะนำจุดธูป 2 ดอกไหว้ท่านยมในการไหว้บูชาด้วย

การไหว้บูชาที่มีการจุดธูปนั้นส่วนมากจะเกิดขึ้นในวัดหรือศาลพระภูมิ เป็นสถานที่ที่คนมาบูชา เชื่อว่าการไหว้บูชาโดยใช้จุดธูปจะช่วยเสริมความเชื่อและเพิ่มพลังในการสวดมนต์หรือในชีวิตประจำวัน การจุดธูปมีหลายแบบ ซึ่งจะต้องเลือกใช้ตามประเพณีหรือความเชื่อของแต่ละศาสนาจุดธูป 2 ดอกหมายถึง การใช้จุดธูปในการบูชาตามสถานที่สำคัญ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ การไหว้บูชาด้วยการจุดธูปยังเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความสำคัญอย่างมาก และถือเป็นการดูแลรักษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สืบทอดต่อกันมาโดยไม่หายไปในช่วงเวลาหลายร้อยปี

ไขความลับจำนวนของธูปใช้ไหว้อะไรบ้าง

การไหว้พระหรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เป็นไปตามศิลปะประเพณีไทย จะต้องใช้ “ธูป” เป็นตัวหลักในการประกอบพิธี และจำนวนของธูปนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะไหว้หรือสักการะ เช่น การไหว้พระพุทธศาสนาจะใช้ธูป 3 ดอก เพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ จะมีจำนวนธูปที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภท อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ ขอนำเสนอความรู้จุดธูป 2 ดอกหมายถึง เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีความเข้าใจในวิธีการไหว้พระ ไหว้พระพรหม และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเพณีไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้

 • ธูป 1 ดอก ความเชื่อเกี่ยวกับผีบ้านผีเรือนและวิญญาณภาคพื้นที่ เช่น การจุดไหว้เจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรือน
 • ธูป 2 ดอก เกี่ยวกับการปักธูปบนอาหารเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นและความสงบในชีวิต
 • ธูป 3 ดอก เกี่ยวข้องกับการบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
 • ธูป 4 ดอก เกี่ยวข้องกับการใช้ธาตุในการสวดเสริมดวงชะตา
 • ธูป 5 ดอก เกี่ยวข้องกับการบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา คุณมารดา และครูบาอาจารย์
 • ธูป 6 ดอก เกี่ยวข้องกับธาตุกำลังไฟ (คนที่เกิดวันอาทิตย์) ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา
 • ธูป 7 ดอก เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณและศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว
 • ธูป 8 ดอก เกี่ยวข้องกับการเสริมดวง (คนที่เกิดวันอังคาร)
 • ธูป 9 ดอก เกี่ยวข้องกับการสักการบูชาเทพ เจ้าป่า เจ้าเขา หรือรุกขเทวดาศาลพระภูมิ ศาลเทพ
 • ธูป 10 ดอก เกี่ยวข้องกับธาตุในการเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันเสาร์)
 • ธูป 11 ดอก เกี่ยวข้องกับการบูชาเทวดาชั้นสูง
 • ธูป 12 ดอก เกี่ยวข้องกับการบูชาพระราหู ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันพุธกลางคืน)
 • ธูป 14 ดอก เกี่ยวข้องกับการบูชาคุณพระสงฆ์ เช่น การจุดบูชาสักการะรูปปั้นพระสงฆ์ เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นและความสงบในชีวิต
 • ธูป 15 ดอก เกี่ยวข้องกับการสวดเสริมดวงชะตาด้วยธาตุ (คนที่เกิดวันจันทร์)
 • ธูป 16 ดอก เกี่ยวข้องกับการบูชาเทพชั้นสูง เช่น บูชาพรหม และเทวดาทั้งสิบหกชั้นฟ้าด้วยจุดกลางแจ้งและจุดธูปเทพเทวดา
 • ธูป 17 ดอก เกี่ยวข้องกับการเสริมดวงชะตาด้วยธาตุ (คนที่เกิดวันพุธ)
 • ธูป 19 ดอก เกี่ยวข้องกับการจุดบูชาครูและเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันพฤหัสบดี)
 • ธูป 20 ดอก เกี่ยวข้องกับการสวดเสริมดวงชะตา
 • ธูป 21 ดอก เกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่ธรณี (ใช้ในพิธีเบิกพระแม่ธรณี) และการสวดเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันศุกร์)
 • ธูป 32 ดอก ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ (การไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 1 โลกมนุษย์)
 • ธูป 38 ดอก เกี่ยวข้องกับการบูชาพระธรรม
 • ธูป 39 ดอก เกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่โพสพ
 • ธูป 56 ดอก เกี่ยวข้องกับคุณพระพุทธเจ้า
 • ธูป 108 ดอก เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมสวดเสริมดวงชะตา และบูชาสิ่งสูงสุดทั่วโลกทุกชั้นฟ้า

ข้อดีของการจุดธูป

การจุดธูปเป็นประเพณีที่มีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมไทยจุดธูป 2 ดอกหมายถึง และมีข้อดีต่อชีวิตประจำวันของผู้ที่มีความเชื่อในการไหว้บูชาดังนี้

 • เสริมความเชื่อและความมั่นใจ การจุดธูปเป็นการทำให้เรามีความเชื่อมั่นในการไหว้บูชาและเสริมความเชื่อในศักดิ์สิทธิ์ที่ไหว้บูชา
 • เสริมพลังในการสวดมนต์ การจุดธูปช่วยเสริมพลังในการสวดมนต์ ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สร้างความสงบเรียบร้อยในการบูชา การจุดธูปช่วยให้มีความสงบเรียบร้อยในการบูชา ไม่ว่าจะเป็นการบูชาในวัดหรือศาลพระภูมิ
 • รักษาศิลปะและวัฒนธรรม การจุดธูปเป็นการรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ
 • เป็นการร่วมกิจกรรมชุมนุม การไหว้บูชาด้วยการจุดธูปเป็นการร่วมกิจกรรมชุมนุมร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเป็นกันเองของคนในชุมชน
 • เป็นการเพิ่มพลังบวกให้กับสิ่งที่เราไหว้ ช่วยให้เรามีจิตใจสงบและมั่นคง มีความเชื่อมั่นในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชื่อ 
จำนวนธูป

จำนวนธูป ที่ใช้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกให้ถูก ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

การใช้จำนวนธูปในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมไทย เนื่องจากถือว่าถ้าจำนวนธูปไม่ถูกต้องอาจทำให้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร จุดธูป 2 ดอกหมายถึง ดังนั้นการเลือกจำนวนธูปที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากจำนวนธูปที่ใช้จะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ไหว้ โดยมีบางสิ่งที่ใช้จำนวนธูปเป็นเลขคี่ เช่น 3 5 7 เป็นต้น และบางสิ่งที่ใช้จำนวนธูปเป็นเลขคู่ เช่น 2 4 6 เป็นต้น ซึ่งการเลือกจำนวนธูปข้อห้ามการตั้งหิ้งพระที่ถูกต้องจะทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราทำได้มากขึ้น

นอกจากนี้จุดธูป 2 ดอก คาถาการเลือกจำนวนธูปที่ถูกต้องยังสามารถช่วยสร้างความเป็นระเบียบและเสถียรภาพให้กับชีวิตของเราได้ด้วย เนื่องจากการใช้จำนวนธูปที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความสับสนและไม่มั่นคงในชีวิต ดังนั้นการใช้จำนวนธูปในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยมาก ๆ โดยการเลือกจำนวนธูปที่ถูกต้องจะช่วยให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จได้มากขึ้น โดยจะต้องมีการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนธูปที่ถูกต้องในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

สีธูป กับ การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

ธูปสีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา เนื่องจากสีของธูปสามารถสื่อความหมายและความเชื่อมั่นของเราได้ จุดธูป 2 ดอกหมายถึง การเลือกใช้สีธูปที่เหมาะสมกับจารีตประเพณีและกิจการต่างๆ นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำ เพื่อให้ได้ผลการใช้ชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จ

 • สำหรับธูปสีทองนั้นเป็นสีที่ใช้บูชาสิ่งสูงสุด เช่น พระรัตนตรัย พระอรหันต์ และพระพุทธเจ้า การใช้ธูปสีทองในการไหว้บูชาสิ่งสูงสุดนี้จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและบำบัดจิตใจให้ดีขึ้น นอกจากนั้นการไหว้บูชาด้วยธูปสีทองนี้ยังสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตด้วย
 • สำหรับธูปสีม่วงนั้นจะใช้ในการบูชาดวงวิญญาณลึกลับที่คุ้มครองเรา เช่น เจ้าที่และพระภูมิ การใช้ธูปสีม่วงในการไหว้บูชาดวงวิญญาณนี้จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและมั่นคงในสิ่งลี้ลับที่อยู่ใกล้ชิดเรามากกว่าพระพุทธซึ่งเข้านิพพานแล้ว นอกจากนั้นการไหว้บูชาด้วยธูปสีม่วงยังช่วยสะสมบุญบารมีและช่วย
 • สำหรับธูปสีดำ จะใช้ในการบูชาราหูเท่านั้นหรือในงานศพ เนื่องจากเป็นสีที่ใช้ในกรณีดวงตก มีคราวเคราะห์ หรือชงกับเทพบางองค์
 • สำหรับธูปสีเขียว จะใช้ในการบูชาเทพต่าง ๆ ที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนา โดยใช้เพื่อขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามหรือสุขภาพดี

เคล็ดลับการใช้เลือกธูป

การใช้ธูปในการไหว้เป็นเรื่องสำคัญในการทำศาสนาของหลายชนเผ่าพันธุ์ จุดธูป 2 ดอกหมายถึง ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลการไหว้ที่ดีที่สุด นี่คือเคล็ดลับการใช้เลือกธูปที่ควรจะนำมาใช้ในการไหว้

 • ควรศึกษาและเข้าใจความหมายของธูปที่จะใช้ และเลือกธูปที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่ต้องการ
 • หากไม่แน่ใจว่าธูปที่ใช้เหมาะสมหรือไม่ ควรปรึกษาผู้รู้คนอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้
 • ในกรณีที่ต้องการใช้ธูปเพื่อไหว้เทพหรือเจ้าอื่น ควรตระหนักว่าธูปนั้นส่วนใหญ่มีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนเผ่า
 • ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ ก่อนใช้ธูปควรตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ธูป ว่าเราต้องการใช้ธูปเพื่อบูชาเทพเจ้าหรือเพื่อขอความช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตตามแต่กรณี
 • รู้จักสีของธูป มีความสำคัญเป็นพิเศษ จึงควรรู้จักแต่ละสีของธูปว่าใช้ได้กับสถานการณ์ไหน และใช้เพื่อการใด

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา