เครดิตบูโร คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อการขอสินเชื่อ

เครดิตบูโร

เครดิตบูโร หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลประวัติการทำธุรกรรมทางการเงินของบุคคลทั่วไป ได้แก่ สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินสด สินเชื่อเพื่อการซื้อบ้าน สินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์ รวมถึงประวัติการผ่อนชำระหนี้และการกู้ยืมต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บโดยเครดิตบูโรไว้ทั้งประวัติดีและประวัติที่ไม่ดี เพื่อให้สถาบันการเงินต่าง ๆ สามารถเรียกใช้ในการพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธการขอสินเชื่อของบุคคลนั้น ๆ โดยสถาบันการเงินจะนำข้อมูลจากเครดิตบูโรมาประกอบการตัดสินใจว่า ผู้ขอสินเชื่อมีพฤติกรรมการชำระหนี้ที่ดีหรือไม่ เพื่อประเมินความเสี่ยงในการปล่อยกู้

ความสำคัญของข้อมูลเครดิต

ข้อมูลเครดิตถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทย โดยเครดิตบูโรทำหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการก่อหนี้และการชำระหนี้ของผู้บริโภค ซึ่งมีความสำคัญดังนี้

 • ต่อระบบเศรษฐกิจไทย ข้อมูลเครดิตช่วยเป็นสัญญาณเตือนภัยของระบบการเงิน เนื่องจากสามารถนำข้อมูลเชิงสถิติมาวิเคราะห์ทิศทางและความเสี่ยงของธุรกรรมสินเชื่อในระบบ เป็นเครื่องมือในการอ่านสัญญาณเศรษฐกิจของสถาบันการเงิน เพื่อวางแนวทางหรือออกมาตรการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบการเงิน ในฐานะแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
 • ต่อสถาบันการเงินในฐานะผู้ให้กู้ ข้อมูลเครดิตช่วยให้สถาบันการเงินมีระบบการบริหารความเสี่ยงในการให้กู้ยืม เพื่อป้องกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบัน โดยสามารถตรวจสอบประวัติการชำระของลูกหนี้ เพื่อวิเคราะห์หรือทบทวนสินเชื่อ ทำให้ทราบฐานะทางการเงินและประวัติการชำระของผู้กู้อย่างเพียงพอ
 • ต่อผู้กู้หรือลูกหนี้ ผู้กู้สามารถตรวจเช็คข้อมูลเครดิตเพื่อเตรียมพร้อมวางแผนก่อนขอกู้ หรือเพื่อตรวจสอบประวัติการชำระทุกบัญชีสินเชื่อ หากไม่ถูกต้องสามารถขอแก้ไขได้ นอกจากนี้ผู้กู้ที่มีประวัติการผ่อนชำระที่ดี ยังมีโอกาสได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ำลง

ทำไมจึงต้องตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เนื่องจากมีเหตุผลที่สำคัญดังต่อไปนี้

 • เตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ การตรวจสอบข้อมูลเครดิตก่อนยื่นขอสินเชื่อจะทำให้รู้สถานะเครดิตของตนเอง ว่ามีความพร้อมหรือไม่ เพื่อวางแผนหรือปรับปรุงข้อมูลก่อนดำเนินการขั้นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือขอบัตรเครดิต
 • ตรวจสอบหนี้ที่ไม่ถูกต้อง บางครั้งอาจมีข้อมูลหนี้ที่ไม่ได้เป็นของเราปรากฏอยู่ในรายงานเครดิต การตรวจสอบจะช่วยให้พบและสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้
 • ตรวจสอบประวัติการค้างชำระ จากรายงานเครดิตจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเคยมีประวัติการค้างชำระหนี้หรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดสามารถขอแก้ไขได้
 • ติดตามสถานะบัญชีหนี้ เมื่อชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากรายงานว่าบัญชีหนี้นั้นถูกปิดและมียอดหนี้เป็นศูนย์หรือไม่
 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่แสดงในรายงานเครดิต เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ควรถูกต้องตรงตามความเป็นจริง หากมีข้อผิดพลาดควรขอแก้ไข
เครดิตบูโร

โอกาสในการซื้อบ้านเมื่อมีประวัติติดเครดิตบูโร

การมีประวัติติดเครดิตบูโรนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อโอกาสในการขอสินเชื่อซื้อบ้าน เนื่องจากสถาบันการเงินหรือธนาคารจะใช้ประวัติเครดิตเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ทั้งนี้เพราะประวัติเครดิตสะท้อนถึงวินัยทางการเงิน ความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ และความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้

หากผู้ขอสินเชื่อมีประวัติติดเครดิตบูโร ย่อมส่งสัญญาณว่าผู้กู้อาจมีปัญหาในการชำระหนี้ บางรายอาจถูกปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อไปเลย ในขณะที่บางรายอาจต้องผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยธนาคารอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สถานะทางการเงินปัจจุบัน เหตุผลที่ทำให้ติดเครดิตบูโร แผนการแก้ไข เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เคยติดเครดิตบูโรจะไม่มีโอกาสในการซื้อบ้านเลย แต่โอกาสจะลดน้อยลง จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาประวัติเครดิตเพื่อกำจัดปลวกให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะสามารถยื่นขอสินเชื่ออีกครั้งได้

ช่องทางการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรที่สะดวกและหลากหลาย

ในปัจจุบัน ศูนย์ให้บริการของเครดิตบูโรได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยการเปิดช่องทางการตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่านหลากหลายวิธี ทั้งแบบรับผลด้วยตนเองภายใน 15 นาที แบบรอรับผลทางอีเมล์ และแบบรอรับผลทางไปรษณีย์ ซึ่งสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม ดังนี้

 • แบบรอรับได้เลย ภายใน 15 นาที สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เครดิตบูโรคาเฟ่ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหลายสถานี และห้างสรรพสินค้า โดยใช้บัตรประชาชนในการยื่นคำร้อง ค่าบริการ 100 บาท
 • แบบรอรับผลทางอีเมล์ ภายใน 3 วันทำการ สามารถยื่นคำร้องผ่านแอพพลิเคชันธนาคารต่าง ๆ ได้แก่ KKP e-Banking, TTB TOUCH และ Krungthai Next เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยจะได้รับผลการตรวจสอบทางอีเมล์ ค่าบริการ 150 บาท
 • รอรับผลทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการ มีหลายช่องทางให้เลือก ได้แก่ การยื่นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร การใช้บัตร ATM ทำรายการผ่านตู้ การทำรายการผ่านธนาคารบนมือถือ หรือการทำรายการผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงสามารถยื่นได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์บางสาขาด้วย ค่าบริการ 150 บาท

โดยช่องทางการให้บริการเหล่านี้ เปิดให้บริการทั่วประเทศ และมีบริการให้แก่ประชาชนแม้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วย ทำให้ผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลประวัติเครดิตสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกสบาย ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล

เช็คเครดิตบูโร ขอสินเชื่อไม่ผ่าน

เช็คเครดิตบูโรบ่อย ๆ ทำไมเสี่ยงขอสินเชื่อไม่ผ่าน

การตรวจสอบข้อมูลประวัติเครดิตอย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากทำให้สามารถติดตามสถานะเครดิตของตนเองและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบ่อยครั้งเกินไปอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เหตุผลประการแรกที่ทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อ เมื่อพบว่าผู้สมัครมีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบ่อยครั้งนั้น เนื่องจากธนาคารอาจมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการสร้างความเสี่ยงในการก่อหนี้ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ในอนาคต

นอกจากนี้ ธนาคารอาจตีความได้ว่า การตรวจสอบข้อมูลเครดิตหลายครั้งในช่วงเวลาอันสั้นนั้น เกิดจากการที่ผู้สมัครถูกปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อจากแหล่งอื่น ๆ มาก่อน จึงต้องพยายามยื่นขอสินเชื่อกับหลายที่เพื่อที่จะซื้อบ้านน็อคดาวน์งบ 50000 ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่อาจไม่เพียงพอ ดังนั้น การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบ่อยครั้งเกินความจำเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินมองว่าผู้สมัครมีความเสี่ยงในการก่อหนี้สูง และอาจถูกปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อได้ แม้จะมีคุณสมบัติครบถ้วนในด้านอื่น ๆ ก็ตาม

บทสรุป 

เครดิตบูโรเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของระบบเศรษฐกิจและระบบสินเชื่อของประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลกลางในการรวบรวมประวัติการก่อหนี้และการชำระหนี้ของประชาชน เพื่อให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าก่อนการอนุมัติสินเชื่อ มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างวินัยทางการเงิน การควบคุมความเสี่ยง การรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และการส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากขาดองค์ประกอบที่สำคัญนี้ ระบบเศรษฐกิจอาจประสบปัญหารุนแรงได้

เครดิตบูโร
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา