บันไดหนีไฟ กฎหมายที่ควรรู้ไว้ก่อนซื้อคอนโด

บันไดหนีไฟ

เรื่องของกฎหมายทางหนีไฟและบันไดหนีไฟมีความสำคัญมากในการเลือกซื้อคอนโด ไม่ว่าจะเป็นคอนโดสูงชั้นหรือคอนโดตึกเล็กก็ตาม เพราะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการอยู่อาศัยอย่างมาก ดังนั้น ผู้ที่สนใจซื้อคอนโดควรทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับบันไดหนีไฟอย่างเป็นละเอียด เพื่อให้สามารถเลือกซื้อคอนโดที่มีบันไดหนีไฟที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างแน่นอนได้ ดังนั้น มาตรฐานของบันไดหนีไฟจึงเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อคอนโดควรให้ความสำคัญอย่างมากก่อนการตัดสินใจซื้อคอนโดแต่งตัวใหม่ของคุณ

กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2542) ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) มีข้อกฎหมายเกี่ยวกับบันไดหนีไฟดังนี้

 1. อาคารที่สูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป และสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูง 3 ชั้นและมีดาดฟ้าเหนือชั้นที่ 3 ที่มีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร ต้องมีบันไดหนีไฟที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อย 1 แห่ง และมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
 2. บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศา ยกเว้นตึกแถวและบ้านแถวที่สูงไม่เกิน 4 ชั้น ซึ่งสามารถมีบันไดหนีไฟที่มีความลาดชันเกิน 60 องศาได้ และต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น
 3. บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และต้องมีผนังส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ ถ้าบันไดหนีไฟไม่ถึงพื้นชั้นล่างของอาคารจะต้องมีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือยืดหรือหย่อนลงมาจนถึงพื้นชั้นล่างได้
 4. บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และมีผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ และต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้โดยแต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้
 5. ประตูหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และต้องเป็นบานเปิดไปยังภายนอกเท่านั้น และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา
 6. พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดและอีกด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

นอกจากนี้ ในส่วนของห้องแถวหรือตึกแถว ต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร โดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว ยกเว้นการสร้างบันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่ยื่นล้ำไม่เกิน 1.40 เมตร

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับบันไดหนีไฟ

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 มีข้อกฎหมายดังนี้

 1. อาคารที่มีชั้นใต้ดินตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป จะต้องมีทางหนีไฟอย่างน้อย 1 ทาง เพิ่มเติมจากบันไดทางปกติ
 2. บันไดหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟและถาวร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และไม่เกิน 150 เซนติเมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร และลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร ชานพักกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได มีราวบันไดสูง 90 เซนติเมตร ห้ามสร้างบันไดหนีไฟเป็นแบบบันไดเวียน พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได และอีกด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความลาดชันของทางหนีไฟไม่เกิน 12%
 3. บันไดหนีไฟภายในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มีผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟและถาวรกั้นโดยรอบ และมีช่องระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟที่เปิดสู่ภายนอก และต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน บันไดหนีไฟภายในอาคารที่เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีระบบอัดลมในช่องบันได และต้องมีบันไดหนีไฟที่สามารถออกสู่ภายนอกอาคารได้อย่างสะดวก
 4. บันไดหนีไฟในตึกแถวหรือบ้านแถว ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ระยะห่างของชั้นบันไดไม่เกิน 40 เซนติเมตร และต้องติดตั้งในส่วนที่ว่างได้ และต้องมีระบบประตูหนีไฟ
 5. ต้องมีป้ายเรืองแสงหรือเครื่องหมายไฟแสงสว่างเพื่อบอกทางออกสู่บันไดหนีไฟ ระยะห่างระหว่างป้ายหรือเครื่องหมายไฟแสงสว่างต้องไม่เกิน 60 เมตร และต้องมีบันไดหนีไฟที่สามารถออกสู่ภายนอกอาคารได้อย่างสะดวก
ลักษณะบันไดหนีไฟคอนโด

ลักษณะบันไดหนีไฟที่ถูกต้องสำหรับคอนโดที่สูงไม่เกิน 23 เมตร ประกอบด้วย

 • ประตูบันไดหนีไฟ ต้องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร สูง 2 เมตร และเป็นบานประตูปิดสนิทที่สามารถเปิดเข้าสู่ตัวบันไดได้ เว้นแต่ชั้นดาดฟ้าหรือชั้นล่างที่เข้า-ออก
 • บันไดต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และไม่เกิน 1.50 เมตร
 • ลูกนอนของบันไดต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร
 • ชานพักบันไดหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดเอง
 • ชานพักบันไดที่อยู่ระหว่างประตูกับบันได ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าของความกว้างบันได
 • ราวจับต้องสูงจากพื้นไม่เกิน 90 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร และส่วนที่ยื่นออกมาจากผนังต้องไม่เกิน 10 เซนติเมตร
 • ราวกันตกต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร
 • บันไดต้องมีการปล่อยออกที่สามารถเปิดไปยังลานโล่งหนีไฟภายนอกอาคาร ซึ่งมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยคำนวณจากจำนวนผู้ใช้อาคาร
 • มีผนังทึบที่สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ลักษณะบันไดหนีไฟที่ถูกต้องสำหรับคอนโดที่สูง 23 เมตรขึ้นไป ประกอบด้วย

 • ประตูบันไดหนีไฟต้องเป็นประตูปิดสนิท กว้างไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร สูง 2 เมตร
 • บันไดต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และไม่เกิน 1.50 เมตร
 • ลูกนอนบันไดต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร
 • ชานพักบันไดที่อยู่ระหว่างประตูกับบันไดต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าของความกว้างของบันได
 • ป้ายบอกเลขชั้นต้องระบุชั้นล่างและชั้นบนสุดของบันไดหนีไฟ พร้อมบอกทิศทางออกให้ชัดเจน
 • ทางปล่อยออกต้องเปิดสู่ภายนอกอาคารที่เป็นลานโล่งหนีไฟ โดยคำนวณขนาดจากจำนวนผู้ใช้อาคารและมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 • บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีระบบอัดลมภายในบันได และผนังสามารถเปิดระบายอากาศได้ โดยมีช่องเปิดได้ทุกชั้น เพื่อช่วยระบายอากาศ
 • ราวจับบันไดต้องสูงจากพื้นไม่เกิน 90 เซนติเมตร และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร และส่วนที่ยื่นออกมาจากผนังต้องไม่เกิน 10 เซนติเมตร
 • ราวกันตกต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร
 • ผนังบันไดต้องมีความทนทานต่อเพลิงไหม้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ทั้งหมดที่ได้กล่าวไปในบทความนี้คือกฎหมายบันไดหนีไฟคอนโด ที่มีการระบุถึงมาตรฐานของลักษณะในส่วนต่าง ๆ ของตัวบันไดไว้ ถือเป็นเรื่องที่ชาวคอนโดทุกคนต้องรู้ รวมไปถึงคนที่กำลังมองหาคอนโดอยู่หรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เมื่อไปเยี่ยมชมโครงการเพื่อดูห้องแล้ว ก็อย่าลืมแบ่งเวลาไปเดินสำรวจบันไดทางหนีไฟและตรวจสอบในส่วนต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อความอุ่นใจของเราและครอบครัว

การรู้จักกฎหมายเกี่ยวกับบันไดหนีไฟในคอนโดเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้คนทุกคนควรทราบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการเลือกซื้อหรือเช่าคอนโด หรือแม้กระทั่งผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ การตรวจสอบบันไดหนีไฟและรู้จักรายละเอียดต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของเราและครอบครัวเสมือนกับการสร้างรั้วตาข่าย การเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องช่วยให้เรามั่นใจและทำให้เลือกคอนโดที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้องและมั่นใจได้ในการอาศัยอย่างยั่งยืน 

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา