ถมที่ดินอย่างไรให้ถูกกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.การขุดและถมที่ดิน

ถมที่ดิน

การถมที่ดินเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่เพื่อการก่อสร้างหรือการใช้งานอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การถมที่ดินต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายการถมที่ดินตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ขั้นตอนการขออนุญาตถมที่ดิน การถมดินอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย การเลือกประเภทของดินสำหรับการถมที่ดิน การคำนวณปริมาณดินและค่าใช้จ่ายในการถมที่ดิน การจัดการน้ำและการระบายน้ำหลังการถมดิน ข้อควรระวังและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการถมดิน และผลกระทบจากการถมที่ดินโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎหมายการถมที่ดินในประเทศไทยถูกกำหนดโดย พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการขุดดินและถมดินให้เป็นไปตามมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน กฎหมายนี้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน เช่น การถมดินพื้นที่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตรไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องจัดให้มีการระบายน้ำที่เพียงพอ

การถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ เช่น การทำรางน้ำเพื่อระบายน้ำไม่ให้เดือดร้อนพื้นที่ใกล้เคียง ขั้นตอนการขออนุญาตถมที่ดินมีดังนี้

 1. เตรียมเอกสาร : รวมถึงแผนที่และแผนผังของพื้นที่ที่จะถมดิน
 2. ยื่นคำขอ : ส่งคำขออนุญาตถมดินไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 3. ตรวจสอบพื้นที่ : เจ้าพนักงานจะมาตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาคำขอ
 4. อนุมัติหรือปฏิเสธ : หากคำขอได้รับการอนุมัติ จะมีการออกใบอนุญาตให้ดำเนินการถมดินได้

การถมดินต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การพังทลายของดิน การทำกำแพงกันดิน และการตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินหลังการถม

 1. ป้องกันการพังทลายของดิน : ใช้วัสดุที่เหมาะสมและมีการบดอัดดินอย่างถูกต้อง
 2. ทำกำแพงกันดิน : เพื่อป้องกันดินไหลออกจากพื้นที่ถม
 3. ตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดิน : ตรวจสอบและบำรุงรักษาเนินดินอย่างสม่ำเสมอ

การเลือกดินที่เหมาะสมสำหรับการถมเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากดินแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกัน ดินที่นิยมใช้ในการถมที่ดินมีดังนี้

 1. ดินดำ : มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะสำหรับการปลูกพืช
 2. ดินดาน : มีความแข็งแรง เหมาะสำหรับการถมที่ดินเพื่อการก่อสร้าง
 3. ดินทราย : ระบายน้ำได้ดี แต่ไม่เหมาะสำหรับการปลูกพืช
 4. ดินลูกรัง : มีความแข็งแรงและทนทาน เหมาะสำหรับการถมที่ดินเพื่อการก่อสร้าง

การคำนวณปริมาณดินที่ต้องใช้และค่าใช้จ่ายในการถมดินเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการถมที่ดิน โดยพิจารณาจากพื้นที่และความสูงของดินที่ต้องการถม รวมถึงการเผื่อปริมาณดินสำหรับการบดอัด

 1. คำนวณปริมาณดิน : ใช้สูตรคำนวณปริมาณดิน �=�×�V=A×H โดยที่ V คือปริมาณดิน (ลูกบาศก์เมตร), A คือพื้นที่ (ตารางเมตร), และ H คือความสูงของดิน (เมตร)
 2. คำนวณค่าใช้จ่าย : พิจารณาจากราคาดินต่อลูกบาศก์เมตรและค่าใช้จ่ายในการขนส่งและบดอัดดิน
การจัดการน้ำและการระบายน้ำหลังการถมดิน

การจัดการน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการถมดิน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำที่ไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง

 1. ทำรางน้ำ : เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ถมดิน
 2. ตรวจสอบระบบระบายน้ำ : ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 3. ป้องกันน้ำท่วม : วางแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อป้องกันน้ำท่วม

การถมดินอาจเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การทรุดตัวของดิน การเกิดข้อพิพาทกับเพื่อนบ้าน และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

 1. การทรุดตัวของดิน : เกิดจากการบดอัดดินไม่เพียงพอ
 2. ข้อพิพาทกับเพื่อนบ้าน : เกิดจากการถมดินที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง
 3. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย : อาจถูกปรับหรือถูกสั่งให้หยุดการถมดิน

การถมที่ดินโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ เช่น การถูกปรับ การถูกสั่งให้หยุดการถมดิน และการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและชุมชน

 1. การถูกปรับ : หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจถูกปรับเป็นเงินจำนวนมาก
 2. การถูกสั่งให้หยุดการถมดิน : หากการถมดินก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
 3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมและชุมชน : การถมดินที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม การพังทลายของดิน และการเกิดข้อพิพาทกับชุมชน
สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ที่ดิน

การถมที่ดินเป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การถมดินต้องคำนึงถึงความปลอดภัย การเลือกประเภทของดินที่เหมาะสม การคำนวณปริมาณดินและค่าใช้จ่าย การจัดการน้ำและการระบายน้ำ ข้อควรระวังและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบจากการถมที่ดินโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้จะช่วยให้การถมที่ดินเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา