สัญญาจำนองที่ดิน คืออะไรและมีข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาอย่างไรบ้าง

สัญญาจำนองที่ดิน

สัญญาจำนองที่ดินและบ้าน เป็นเรื่องที่หลายคนมักสงสัยเกี่ยวกับความหมายและความสัมพันธ์กับอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นในบทความนี้เราจะพาคุณไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสัญญาจำนองคืออะไร อะไรที่สามารถจำนองได้บ้าง และข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาว่ามีอะไรบ้างพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลย

สัญญาจำนอง คืออะไร?

สัญญาจำนองคือสัญญาเงินกู้ที่นำอสังหาริมทรัพย์มาเป็นประกันการชำระหนี้ โดยอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาใช้ประกันสามารถเป็นที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม โรงงาน โกดัง โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพและมั่นคง ไม่เสื่อมค่าตามเวลาและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ การใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นประกันเพื่อรับเงินกู้มีความสำคัญ เนื่องจากทรัพย์สินนี้มีคุณค่าและความมั่นคงที่สามารถให้ความมั่นใจในการชำระหนี้ โดยสัญญาจำนองจะระบุเงื่อนไขการกู้เงิน อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระ เพื่อให้ผู้กู้และผู้ให้กู้มีความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง

การใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันยังทำให้สัญญาจำนองเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการกู้เงิน โดยทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้สามารถมีความมั่นใจในความปลอดภัยของการทำธุรกรรมนี้ และในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ผู้ให้กู้จะมีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บทรัพย์สินตามที่ได้รับประกันไว้ในสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกัน นอกจากนี้ การทำสัญญาจำนองยังเป็นทางเลือกที่สร้างความสัมพันธ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งระหว่างฝ่ายกู้และฝ่ายให้กู้ในระยะยาว

ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่สามารถจำนองได้นอกจากบ้านและที่ดินมีอะไรอีกบ้าง

นอกจากทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านและที่ดินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้แล้ว ยังมีทรัพย์สินประเภทอื่นที่เหมาะสมในการทำสัญญาจำนองด้วย เช่น เรือกำปั่น เรือกลไฟ เรือแพที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะ โดยทรัพย์สินเหล่านี้จะต้องได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นหลักฐานทางกฎหมายเช็คเงินคืนภาษีที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้

การทำสัญญาจำนองในทรัพย์สินเหล่านี้เป็นวิธีที่ผู้กู้หรือผู้ให้กู้ยืมสามารถให้ความมั่นใจกันได้ในเรื่องของการชำระหนี้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยที่เสนอให้ และยังสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเงินของบุคคลหรือธุรกิจได้ด้วย การจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้อย่างชัดเจน และทำให้กระบวนการทำสัญญาจำนองเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยและเชื่อถือของทั้งสองฝ่ายในการทำธุรกรรมทางการเงินนี้

ข้อควรรู้ สัญญาจำนองที่ดิน

ข้อควรรู้ ก่อนทำสัญญาจำนองที่ดิน จำนองบ้าน 

  1. การทำสัญญาจำนองเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการรับสินเชื่อหรือกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ โดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ของผู้กู้ โดยทั่วไปแล้วการทำสัญญาจำนองจะใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน เพื่อให้ได้รับเงินกู้หรือสินเชื่อตามที่ต้องการ
  2. การทำสัญญาจำนองจะต้องมีข้อมูลสำคัญที่ต้องระบุอย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงผู้กู้ (หรือผู้จำนอง) ที่ขอกู้เงินและผู้ให้กู้ (หรือผู้รับจำนอง) ที่ต้องการให้เงินกู้ รวมทั้งจำนวนเงินที่กู้และรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างเรียบง่ายและชัดเจน
  3. ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ตามที่ตกลงไว้หรือมีการผิดสัญญาชำระหนี้ ผู้ให้กู้ไม่สามารถยึดทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันได้ทันที แต่ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย เช่น การฟ้องร้องยื่นเรื่องกับศาล เพื่อให้ศาลออกคำสั่งให้ผู้กู้นำหลักทรัพย์ไปขายทอดตลาดที่กรมบังคับคดีและนำเงินมาชำระหนี้ตามที่กำหนด

ดังนั้น การทำสัญญาจำนองที่ดินเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญและควรทำให้ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบ เพื่อป้องกันความสับสนและการขัดแย้งในอนาคต

รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน จำนองบ้าน มีอะไรบ้าง

การทำหนังสือสัญญาจำนองที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น ที่ดินหรือบ้าน เป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายทราบถึงข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำนองทรัพย์นั้น ๆ ฉะนั้น การระบุรายละเอียดทรัพย์สินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยจะมีรายละเอียดต่อไปนี้

  • รายละเอียดทรัพย์สิน : ในส่วนนี้จะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น เลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล อำเภอ และจังหวัดที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการระบุและระบายทรัพย์สินในสัญญา
  • วันที่ทำสัญญา : การระบุวันที่ทำสัญญาเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ทราบถึงเวลาที่สัญญาได้เกิดขึ้น รวมถึงสถานที่ที่ทำสัญญา เช่น สำนักงานที่ดินจังหวัด
  • ข้อมูลของผู้จำนองและผู้รับจำนอง : ในส่วนนี้จะระบุชื่อ เลขประจำตัวประชาชน อายุ สัญชาติ ชื่อบิดามารดา ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของทั้งสองฝ่าย
  • รายละเอียดข้อตกลง : ระบุจำนวนเงินที่ทำการกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาที่กำหนดในการชำระหนี้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการผิดนัดชำระ เพื่อให้ทราบถึงข้อตกลงทางการเงิน
  • ชื่อผู้ถือโฉนดที่ดิน : ระบุชื่อของผู้ถือโฉนดที่ดินระหว่างการจำนอง ซึ่งมีบทบาทเป็นพยานผู้รับฝากทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
  • จำนวนฉบับและผู้ถือหลักทรัพย์ : สัญญาจำนองจะถูกทำ 3 ฉบับ และแต่ละฉบับจะระบุผู้ถือหลักทรัพย์ไว้ด้วยความชัดเจน
  • การเซ็นสัญญา : การเซ็นสัญญาจะต้องมีผู้ทำสัญญา ผู้รับจำนอง พยาน 2 คน เจ้าพนักงานที่ดิน ผู้เขียนสัญญา และผู้ตรวจสัญญา ทำการเซ็นตามลำดับ เพื่อให้การทำสัญญามีความถูกต้องและสมบูรณ์
สัญญาจำนองที่ดิน มีอายุความเท่าไร

อายุความในการทำสัญญาจำนองที่ดิน จำนองบ้าน มีอายุความนานเท่าไร

สัญญาจำนองจะถือเป็นโมฆะหรือไม่มีผลทางกฎหมาย ในกรณีที่ผู้จำนองได้ชำระหนี้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับจำนองครบถ้วน รวมถึงเงินกู้และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ ซึ่งสัญญานี้จะไม่มีอายุความตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นข้อตกลงที่ถูกทำขึ้นระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยมีพยานเป็นหลักฐานจํานองที่ดินกับกรมที่ดิน และมีภาระผูกพันทางกฎหมายเท่านั้น

ใครที่เหมาะกับการจำนอง

การจำนองเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการกู้เงินอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องขายทรัพย์สินหรือบ้านของตนเอง โดยทั่วไปแล้ว วงเงินที่จะได้รับจะประมาณ 10-30% ของมูลค่าทรัพย์สินตามการประเมินเท่านั้น หากคุณมองหาวงเงินที่มากกว่านี้ คุณอาจต้องพิจารณาสัญญากู้เงินอื่น ๆ เช่น สัญญาขายฝาก หรือ สัญญาเช่าบ้าน ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีในกรณีที่คุณต้องการขอเงินกู้ที่มีวงเงินมากกว่าที่จำนองสามารถให้ได้

สรุป

การทำสัญญาจำนองที่ดินหรือบ้านมักเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนมากในเชิงกฎหมาย โดยมีลักษณะเป็นการตกลงระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้เท่านั้น นั่นหมายความว่า ไม่จำเป็นต้องมีความยุ่งยากมากมาย แต่ก็ควรให้ความสำคัญกับรายละเอียดในสัญญา นอกจากนี้ยังควรทราบถึงเลขที่ทรัพย์สินที่ถูกจำนองอย่างชัดเจน สำหรับบุคคลที่มีอสังหาริมทรัพย์แล้ว แต่ต้องการกู้เงินโดยไม่ต้องขายทรัพย์สินที่เป็นของตน การทำสัญญาจำนองเป็นทางเลือกที่เหมาะสม แม้ว่าขั้นตอนการนี้จะไม่มีความซับซ้อนมาก แต่ก็ควรระมัดระวังในการตรวจสอบเลขที่ทรัพย์สินและตรวจสอบรายละเอียดข้อตกลงอย่างถี่ถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของผู้กู้เอง

ข้อควรรู้ สัญญาจำนองที่ดิน

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา