ทะเบียนบ้านหาย-ชำรุดต้องทำอย่างไร ต้องแจ้งทำใหม่ที่ไหน

ทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้าน เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจ เนื่องจากเอกสารนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญในการติดต่อทางราชการหรือใช้เป็นหลักฐานในการทำรายการต่าง ๆ ที่จำเป็น หากทะเบียนบ้านหายหรือเสื่อมสภาพจะทำให้เกิดความไม่สะดวกและอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านได้ ดังนั้น ถ้าหากคุณพบว่าทะเบียนบ้านของคุณหายหรือเสื่อมสภาพ ต้องทำอย่างไรและแจ้งทำใหม่ที่ไหนบ้าง ? วันนี้เรามีข้อมูลที่จำเป็นมาแนะนำ เพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและกลับมามีทะเบียนใช้ได้ใหม่ได้ง่าย ๆ นั่นเอง

ทะเบียนบ้าน คือ

ทะเบียนบ้าน คือ เอกสารที่นายทะเบียนออกให้กับบ้านแต่ละหลังเมื่อมีการปลูกสร้างบ้านใหม่หรือรื้อถอนบ้าน ซึ่งในเอกสารจะแสดงข้อมูลเลขรหัสประจำบ้านหรือเลขที่บ้าน รายการผู้อยู่อาศัยทั้งหมด โดยเจ้าบ้านจะต้องแจ้งเรื่องภายใน 15 วัน หลังสร้างบ้านแล้วเสร็จ หากไม่ดำเนินการจะถือว่ามีโทษ และปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

ในกรณีที่มีการแจ้งย้ายเข้าหรือย้ายออก เจ้าบ้านจะต้องทำเรื่องภายใน 15 วัน ตั้งแต่มีการย้ายออก หากไม่ดำเนินการจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการย้ายที่อยู่สามารถแจ้งย้ายเรื่องปลายทางอัตโนมัติได้ โดยไปยื่นเรื่องด้วยตนเองที่สำนักทะเบียน

ประเภทของทะเบียนบ้าน การแยกและการใช้งาน

ทะเบียนบ้านมีหลายประเภทที่มีวัตถุประสงค์และการใช้งานต่างกัน รายละเอียดของแต่ละประเภทมีดังนี้

  • ทะเบียนบ้านชั่วคราว ออกโดยสำนักบริหารการทะเบียน ใช้ในกรณีที่บ้านไม่ได้รับอนุญาตการก่อสร้างตามกฎหมายหรือก่อสร้างในพื้นที่ที่มีข้อจำกัด เช่น เขตพื้นที่ป่าสงวน หรือพื้นที่ป่าบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ทะเบียนบ้านชั่วคราวของสำนักทะเบียน ใช้ในการลงรายการชื่อบุคคลที่ย้ายออกจากที่อยู่เดิมภายใน 15 วัน
  • ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ใช้ลงรายการชื่อของคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยชั่วคราว หรือเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ใช้ลงรายการชื่อของคนไทยและต่างด้าวที่มีใบประจำตัวคนต่างด้าว
  • ทะเบียนบ้านกลาง ไม่ใช่ทะเบียนบ้านแต่เป็นเอกสารที่ใช้ลงรายการชื่อบุคคลโดยผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ในกรณีที่ไม่สามารถมีชื่อในทะเบียนบ้านได้
ทะเบียนบ้านหาย-ชำรุด

ทะเบียนบ้านหาย สามารถแจ้งทำใหม่ได้ที่ไหนบ้าง?

หากคุณพบว่าทะเบียนบ้านหายไปและต้องการทำทะเบียนบ้านใหม่ เรามีขั้นตอนที่ชัดเจนที่สามารถทำใหม่ที่ไหนได้บ้าง ขั้นแรกคือการตรวจสอบว่าพื้นที่ที่คุณอาศัยนั้นอยู่ในเขตพื้นรอยแตกร้าวของผนังบ้านที่ไหน เนื่องจากการขอทะเบียนบ้านใหม่จะต้องดำเนินการที่เขตที่ตัวบ้านตั้งอยู่ ดังนั้น ขอให้ท่านทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • กรุงเทพมหานคร หากคุณอาศัยในกรุงเทพฯ คุณสามารถยื่นทำทะเบียนบ้านเล่มใหม่ได้ที่สำนักงานเขตที่มีชื่อของคุณตามทะเบียนบ้าน อย่าลืมตรวจสอบสถานที่ที่คุณอยู่และไปยื่นที่สำนักงานเขตนั้น ๆ
  • ต่างจังหวัด สำหรับท่านที่อยู่นอกกรุงเทพฯ คุณสามารถยื่นคำร้องทำทะเบียนบ้านใหม่ที่ที่ว่าการอำเภอที่คุณอยู่ โปรดตรวจสอบว่าชื่อของคุณมีอยู่ในทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้านหายต้องทำอย่างไร

เมื่อคุณพบว่าทะเบียนบ้านไม่มีเจ้าบ้านของคุณหายไปหรือเสื่อมสภาพ ไม่ต้องกังวล มีขั้นตอนที่ชัดเจนที่จะช่วยคุณ สิ่งที่ควรทำคือเตรียมเอกสารให้พร้อม ขั้นตอนที่คุณต้องทำดังนี้

  • ติดต่อนายทะเบียนท้องที่ คุณสามารถยื่นคำร้องขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ได้โดยการติดต่อนายทะเบียนในพื้นที่ที่บ้านของคุณตั้งอยู่ ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แต่ต้องให้หลักฐานเพียงบัตรประชาชนของคุณเท่านั้น
  • มอบอำนาจให้ผู้อื่น หากคุณไม่สะดวกเดินทางไปยื่นคำร้องเอง คุณสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนคุณได้ แต่ควรมีเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือมอบอำนาจ บัตรประชาชนของคุณ บัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกทะเบียนใหม่เล่มละ 20 บาท ด้วยขั้นตอนที่เข้าใจง่ายและเอกสารที่สะดวก คุณสามารถแก้ไขปัญหาทะเบียนบ้านหายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทะเบียนบ้านหายแต่ไม่มีเจ้าบ้านต้องทำอย่างไร

เมื่อทะเบียนบ้านหายไปโดยไม่มีเจ้าบ้านที่จะดำเนินการ ในกรณีที่เจ้าบ้านเสียชีวิตแล้ว และทะเบียนบ้านหายหรือเสียหาย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นมีให้เห็นว่าไม่มีผู้ที่จะรับผิดชอบในการดำเนินการต่อไป จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขและดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยสามารถขอทะเบียนบ้านใหม่แทนที่ได้ ในการดำเนินการนี้ สิ่งที่จำเป็นคือการใช้เอกสารที่ชัดเจนและถูกต้อง โดยใช้บัตรประชาชนของเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตเป็นเอกสารหลัก

กรณีที่บ้านยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือไม่มีเจ้าของบ้านใหม่ ก็มีขั้นตอนที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ควรทำ โดยต้องนำเอกสารการถือครองกรรมสิทธิ์พร้อมกับบัตรประชาชนไปยื่นขอทะเบียนบ้านใหม่ที่หน่วยทะเบียนบ้าน เช็คเงินคืนภาษี ในกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ ก็สามารถนำผู้มีอำนาจปกครองไปยื่นเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันเจ้าของกรรมสิทธิ์

ในกรณีที่ยังไม่มีการโอนหรือไม่มีเจ้าบ้าน คนที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านนั้นสามารถดำเนินการได้ โดยต้องนำเอกสารการถือครองกรรมสิทธิ์ไปยื่นเรื่องประกอบที่หน่วยทะเบียนบ้าน การดำเนินการในทุกรายการต้องทำตามกฎหมายและขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อให้การทำหน้าที่ของหน่วยงานทะเบียนบ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ควรรีบดำเนินการเมื่อทราบถึงความหายไปของทะเบียนบ้านเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายและทำให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ทะเบียนบ้านหาย มีเจ้าบ้าน

ทะเบียนบ้านหาย มีเจ้าบ้าน แต่ติดต่อเจ้าบ้านไม่ได้ทำอย่างไร

การที่ทะเบียนบ้านหายพบว่ามีเจ้าบ้านแต่ไม่สามารถติดต่อได้นั้นเป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนกังวล ซึ่งตามหลักเกณฑ์การขอทะเบียนบ้านใหม่ หากบ้านยังมีเจ้าบ้านอยู่ การขอทะเบียนบ้าน เจ้าบ้านใหม่จะต้องผ่านมือของเจ้าบ้านโดยตรง แต่หากไม่สามารถติดต่อเจ้าบ้านได้ จะต้องทำการปรึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป

เมื่อพบว่าทะเบียนบ้านหายและไม่สามารถติดต่อเจ้าบ้านได้ ขั้นแรกควรทำการรายงานไปที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอทันที เพื่อให้ได้คำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขอทะเบียนบ้านใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอจะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องการในการขอทะเบียนบ้านใหม่ ซึ่งอาจรวมถึงเอกสารประกอบเช่นสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านเก่า (หากมี) และหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หลังจากนั้นให้ทำการเตรียมเอกสารตามที่ได้รับคำแนะนำ และเข้าไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอตามที่ได้กำหนด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่ท่านได้ยื่น หากทุกอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ ก็จะได้รับทะเบียนบ้านใหม่

บทสรุป 

ทะเบียนบ้าน เป็นเอกสารที่มีความสำคัญมากในทุกบ้านหลังการสร้างเสร็จสมบูรณ์ ไม่เพียงเท่านั้นที่จะบันทึกข้อมูลทางทะเบียน แต่ยังเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่าง ๆ หากทะเบียนบ้านหาย ควรรีบดำเนินการตามขั้นตอนที่เราแนะนำ เพื่อให้คุณได้มีทะเบียนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดต่อราชการหรืออื่น ๆ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ทะเบียนบ้านหาย-ชำรุด
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา