ทายาทโดยธรรม 6 ลำดับ ที่มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย

ทายาทโดยธรรม

ทายาทโดยธรรม หมายถึง บุคคลที่มีสิทธิได้รับทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตตามกฎหมาย โดยไม่ต้องมีพินัยกรรม ทายาทโดยธรรมจะได้รับทรัพย์สินตามลำดับชั้นที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทายาทโดยธรรมคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ทายาทโดยธรรมแบ่งออกเป็น 6 ลำดับชั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 ดังนี้

 1. ผู้สืบสันดาน : บุตรหลานของผู้เสียชีวิต
 2. บิดามารดา : พ่อแม่ของผู้เสียชีวิต
 3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน : พี่น้องที่มีพ่อแม่เดียวกันกับผู้เสียชีวิต
 4. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน : พี่น้องที่มีพ่อหรือแม่เดียวกันกับผู้เสียชีวิต
 5. ปู่ย่าตายาย : ปู่ย่าตายายของผู้เสียชีวิต
 6. ลุงป้าน้าอา : ลุงป้าน้าอาของผู้เสียชีวิต

นอกจากนี้ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถือเป็นทายาทโดยธรรมเช่นกัน โดยมีสิทธิได้รับทรัพย์สินร่วมกับทายาทในลำดับชั้นต่าง ๆ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย มาตรา 1635 ระบุว่า คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นทายาทโดยธรรมเช่นเดียวกับทายาทอื่น ๆ โดยลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมาตรา 1635 กำหนดว่า

 1. ถ้าผู้ตายมีทายาทในลำดับที่ 1 (บุตร) คู่สมรสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินที่เหลือหลังจากหักหนี้สินและค่าใช้จ่ายในการจัดการมรดก
 2. ถ้าผู้ตายไม่มีทายาทในลำดับที่ 1 แต่มีทายาทในลำดับที่ 2 (บิดามารดา) คู่สมรสจะได้รับส่วนแบ่งสองในสามของทรัพย์สินที่เหลือ
 3. ถ้าผู้ตายไม่มีทายาทในลำดับที่ 1 และ 2 แต่มีทายาทในลำดับที่ 3 (พี่น้องร่วมบิดามารดา) คู่สมรสจะได้รับส่วนแบ่งสามในสี่ของทรัพย์สินที่เหลือ
 4. ถ้าผู้ตายไม่มีทายาทในลำดับที่ 1, 2 และ 3 แต่มีทายาทในลำดับที่ 4 (พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา) คู่สมรสจะได้รับส่วนแบ่งสี่ในห้าของทรัพย์สินที่เหลือ
 5. ถ้าผู้ตายไม่มีทายาทในลำดับที่ 1, 2, 3 และ 4 แต่มีทายาทในลำดับที่ 5 (ปู่ย่าตายาย) คู่สมรสจะได้รับส่วนแบ่งทั้งหมดของทรัพย์สินที่เหลือ

ดังนั้น คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้รับส่วนแบ่งของมรดกตามลำดับและส่วนแบ่งที่กฎหมายกำหนดในมาตรา 1635

ทายาทโดยธรรมมีสิทธิและหน้าที่หลายประการ ดังนี้

 1. สิทธิในการรับมรดก : ทายาทโดยธรรมมีสิทธิได้รับทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตตามลำดับชั้นที่กฎหมายกำหนด
 2. สิทธิในการจัดการทรัพย์สิน : ทายาทโดยธรรมมีสิทธิในการจัดการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต เช่น การขาย การแบ่งทรัพย์สิน เป็นต้น
 3. สิทธิในการคัดค้านการจัดการทรัพย์สิน : ทายาทโดยธรรมมีสิทธิในการคัดค้านการจัดการทรัพย์สินที่ไม่เป็นธรรม
 1. หน้าที่ในการชำระหนี้สิน : ทายาทโดยธรรมมีหน้าที่ในการชำระหนี้สินของผู้เสียชีวิตตามสัดส่วนของทรัพย์สินที่ได้รับ
 2. หน้าที่ในการจัดการทรัพย์สิน : ทายาทโดยธรรมมีหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตให้เป็นไปตามกฎหมาย
 3. หน้าที่ในการแบ่งทรัพย์สิน : ทายาทโดยธรรมมีหน้าที่ในการแบ่งทรัพย์สินให้กับทายาทคนอื่น ๆ ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด

ในกฎหมายไทย มีหลายกรณีที่บุคคลจะไม่ถูกจัดอยู่ในฐานะทายาทโดยธรรม แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือความสัมพันธ์อื่น ๆ กับผู้เสียชีวิต กรณีเหล่านี้รวมถึง

 • บุคคลที่กระทำการอันเป็นการทำลายชีวิตหรือทำร้ายผู้เสียชีวิต
 • บุคคลที่กระทำการอันเป็นการทำลายพินัยกรรมของผู้เสียชีวิต
 • บุคคลที่กระทำการอันเป็นการทำลายสิทธิ์ของทายาทคนอื่น ๆ
 • ผู้เสียชีวิตสามารถระบุในพินัยกรรมว่าบุคคลใดจะไม่ได้รับมรดก ซึ่งในกรณีนี้ บุคคลนั้นจะไม่ถูกจัดอยู่ในฐานะทายาทโดยธรรม
 • บุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับผู้เสียชีวิต เช่น เพื่อนสนิท หรือบุคคลที่ไม่มีการจดทะเบียนสมรสกับผู้เสียชีวิต
 • บุคคลที่มีสิทธิ์เป็นทายาทโดยธรรมแต่เสียชีวิตก่อนผู้เสียชีวิต เช่น บุตรที่เสียชีวิตก่อนพ่อแม่ ในกรณีนี้ สิทธิ์ในการรับมรดกจะไม่ตกทอดไปยังบุตรของบุคคลนั้น
 • กฎหมายอาจระบุว่าบุคคลบางประเภทไม่มีสิทธิ์เป็นทายาท เช่น บุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นทายาทเนื่องจากการกระทำผิดกฎหมาย

การเข้าใจถึงกรณีที่บุคคลจะไม่ถูกจัดอยู่ในฐานะทายาทโดยธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต เพื่อให้การจัดการทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

กระบวนการในการจัดการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต

การจัดการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ดังนี้

1. การแจ้งการเสียชีวิต

เมื่อมีผู้เสียชีวิต ทายาทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งการเสียชีวิตต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานทะเบียนราษฎร์ เพื่อออกใบมรณบัตร

2. การสำรวจทรัพย์สิน

ทายาทต้องทำการสำรวจทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เงินฝากในธนาคาร เป็นต้น

3. การชำระหนี้สิน

ทายาทต้องทำการชำระหนี้สินของผู้เสียชีวิตก่อนที่จะทำการแบ่งทรัพย์สิน หนี้สินที่ต้องชำระรวมถึงหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการเสียชีวิต

4. การแบ่งทรัพย์สิน

หลังจากชำระหนี้สินแล้ว ทายาทต้องทำการแบ่งทรัพย์สินตามลำดับชั้นที่กฎหมายกำหนด หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สิน ทายาทสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาและตัดสิน

5. การโอนทรัพย์สิน

หลังจากแบ่งทรัพย์สินแล้ว ทายาทต้องทำการโอนทรัพย์สินที่ได้รับไปยังชื่อของตนเอง เช่น การโอนที่ดิน การโอนเงินในบัญชีธนาคาร เป็นต้น

การจัดการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีข้อควรระวังหลายประการ ดังนี้:

 1. การตรวจสอบหนี้สิน : ทายาทควรตรวจสอบหนี้สินของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการชำระหนี้สินที่ไม่ถูกต้อง
 2. การแบ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม : ทายาทควรแบ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรมและตามกฎหมาย เพื่อป้องกันข้อพิพาท
 3. การจัดการทรัพย์สินอย่างรอบคอบ : ทายาทควรจัดการทรัพย์สินอย่างรอบคอบและตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน
ขายบ้าน ที่ดิน

ทายาทโดยธรรมมีบทบาทสำคัญในการจัดการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต การเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของทายาทโดยธรรม รวมถึงกระบวนการในการจัดการทรัพย์สิน จะช่วยให้การจัดการทรัพย์สินเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมการจัดการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องการความรอบคอบ ทายาทโดยธรรมควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากมีข้อสงสัย เพื่อให้การจัดการทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา